Poročilo z delavnice o analizi stanja in viziji razvoja mesta Slovenj Gradec

Predviden čas branja:
9 min
Avtor:
MO SG
843

V sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN) in priprave obvezne strokovne podlage Urbanistične zasnove je dne, 2.3.2023 v dvorani Mladinskega kulturnega centra, potekala delavnica z  zainteresirano javnostjo.

Poročilo z delavnice o analizi stanja in viziji razvoja mesta Slovenj Gradec

Dogodek je imel dva cilja:

1.  okvirno predstaviti Urbanistično zasnovo, predstaviti analizo stanja,  ter v razpravi pridobiti mnenja udeležencev o tem, kaj prebivalci v mestu cenijo, kaj pogrešajo in katere nove rešitve v mestu predlagajo;

2. prepoznati in zbrati mnenja in predstave udeležencev o daljnoročnem razvoju  - o viziji razvoja mesta leta 2040.

Organizatorji dogodka so bili Mestna občina Slovenj Gradec in predstavniki podjetja LOCUS d.o.o., ki tudi izdelujejo Urbanistično zasnovo. Srečanje, ki se ga je udeležilo čez 85 občank in občanov, je moderirala ga. Milena Škrl Marega.

Zbrane je z uvodnim nagovorom najprej pozdravil podžupan dr. Peter Pungartnik. Kratko je opisal aktivnosti Občine SG za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in Urbanistične zasnove, in se udeležencem  zahvalil za njihovo pripravljenost sodelovati pri načrtovanju prihodnjega prostorskega razvoja občine.

Luka Jereb, Locus d.o.o. je okvirno predstavil Urbanistično zasnovo ter analizo stanja. V zaključku je izpostavil vsebine, glede katerih želijo izvajalci SDOPN pridobiti mnenja in predloge udeležencev srečanja in, ki so bile kasneje obravnavane v drugem delu dogodka – na delavnici.

 

Sledila je razprava udeležencev, ki so v omizjih  podajali odgovore na tri vodilna vprašanja: Kaj CENIJO, kaj POGREŠAJO in kaj PREDLAGAJO, na vsakem od treh vsebinskih sklopov: (I) Zelenem sistemu in javnih površinah, (II) Trajnostni mobilnosti in (III) Podobi mesta.

REZULTATI DELOVNIH SKUPIN so v celoti objavljeni na spletni strani Mestne občine in vsebujejo fotografije plakatov z zapisi mnenj in predlogov udeležencev delovnih skupin ter karte z označenimi lokacijami, na katere se nanašajo posamezna mnenja in predlogi.

Po zaključenem delu je nekaj poročevalcev  iz delovnih skupin plenarno predstavilo rezultate dela ostalim udeležencem.

Sodelavci Locusa so iz zbranih rezultatov pripravili problemske karte in karte potencialov, po posameznih obravnavanih tematikah: (I) Zeleni sistemi in javne površine, (II) Trajnostna mobilnost in (III) Podoba mesta. Karte si lahko ogledate na spletni strani Mestne občine.

Glavna spoznanja, ki so predstavljena na kartah, so:

ZELENI SISTEMI IN JAVNE POVRŠINE  

Iz rezultatov delovnih skupin je bilo ugotovljeno, da se v splošnem na območju mesta Slovenj Gradec pojavlja velik primanjkljaj kvalitetnih zelenih in javnih površin. Največjo problematiko predstavlja sama oddaljenost oziroma slabša dostopnost prebivalcev do kvalitetnih zelenih in javnih površin v mestu.

Glavni problemi, ki so jih prebivalci mesta Slovenj Gradec izpostavili, so neustrezno urejene povezave do zelenega zaledja (Rahtel, Tičnica, mestni gozd Dobrava in cerkev sv. Pankracija). Prepoznane so bile številne lokacije, ki bi se lahko uredile v potencialno kvalitetne zelene površine (območje Štibuha, območje Pod graščino, park ob Homšnici, neizkoriščeno območje v naselju Troblje ipd.) Cenjene so obstoječe športno-rekreativne površine, vendar prebivalci menijo, da so le-te potrebne nadgradnje oziroma revitalizacije. Velik potencial predstavlja obrečni prostor tako ob Suhodolnici kot ob Misliniji, katere bi bilo smiselno nadgraditi (programsko in z urbano opremo). Prebivalci so zaznali problem pregrevanja na posameznih območjih mesta (območje nakupovalnih centrov in obrtnih con), kjer se kaže pomanjkanje ustrezne zasaditve. Cenijo in spodbujajo nadaljnjo vzpostavljanje kvalitetnih površin za pešce in kolesarje in pogrešajo urejene zelene površine v obsegu starega mestnega jedra.

PROBLEMSKA KARTA – TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Skozi delavnico je bilo ugotovljeno, da se v splošnem na območju mesta Slovenj Gradec pojavlja velik primanjkljaj mestnih povezav na zaledna naselja. Največji problem predstavlja pomanjkanje javnega potniškega prometa na lokalnem nivoju.

Glavne problematike, ki so jih prebivalci mesta Slovenj Gradec izpostavili, so pomanjkanje javnega potniškega prometa na lokalni ravni, ki bi mesto povezoval z zalednimi naselji (Stari trg, Pameče, Troblje, Legen, Šmartno pri Slovenj Gradcu ipd.) Udeleženci so izpostavili prednost in splošno pomanjkanje krožnih križišč na območju mesta. Prepoznana je bila želja vzpostavitve železniške proge, ki bi mesto povezala proti severu. Izpostavili so ključne odseke, kjer je še potrebno izvesti varne površine za pešce in kolesarje, in izrazili željo po vzpostavitvi sistema za izposojo koles, tako na lokalni kot medkrajevni ravni. Kot problemsko območje so zaznali neurejenost in opuščeno stanje glavne avtobusne postaje ter pomanjkanje parkirnih mest v okolici starega mestnega jedra in bolnišnice.

 

PROBLEMSKA KARTA – PODOBA MESTA   

Skozi delavnico je bilo ugotovljeno, da se v splošnem na območju mesta Slovenj Gradec pojavlja velik primanjkljaj pri programski opuščenosti posameznih območij. Največji problem predstavlja potreba po prenovi stavb in fasad v starem mestnem jedru.

Glavne problematike, ki so jih udeleženci izpostavili, so potreba po obnovi degradiranih območij, potreba po vzpostavitvi študentskega doma; za boljšo vizualno podobo mesta je potrebna ureditev podzemnih zbiralnikov odpadkov. V starem mestnem jedru se mora večja pozornost nameniti revitalizaciji in nadgraditvi lokalne tržnice. Izpostavljena je bila tudi pomanjkljiva opremljenost z urbano opremo, predvsem vzdolž obrečnega prostora. Programsko bi se moralo revitalizirati območja Tičnice, Rahtela, mestnega gozda Dobrava, pot do cerkve sv. Pankracija in staro mestno jedro.

 

KARTA POTENCIALOV – ZELENI SISTEMI IN JAVNE POVRŠINE   

Skozi delavnico je bilo ugotovljeno, da se v splošnem na območju mesta Slovenj Gradec pojavlja velik potencial pri ohranitvi in nadgraditvi obstoječih zelenih javnih površin.

Glavni potenciali, ki so jih prebivalci mesta Slovenj Gradec izpostavili, so ohranitev zelenih klinov na območju mesta (mestni gozd Dobrava s kmetijsko ravnico na Štibuhu, kmetijska ravnica med naseljem Stari trg in Suhodolnico, gozdna zaplata hriba Rahtel, območje pri Legnu in Tičnici ter zeleni predah med Poslovno cono Pameče in naseljem Pameče ter Troblje). Izpostavljene so bile številne lokacije nadgradnje obstoječih in vzpostavitve novih otroških igrišč ter prostorov za piknik. Prebivalci mesta so izpostavili tudi ključna območja, ki so bodisi že urejena in so potrebna nadgradnje, oziroma predstavljajo nove potencialne lokacije za vzpostavitev kvalitetnih zelenih in javnih površin na nivoju mesta (pot na Rahtel, obvodne poteze ob Suhodolnici in Misliniji, območje urbanega parka ob bazenskem kompleksu, območje Tičnice in območje mestnega gozda Dobrave).

 

KARTA POTENCIALOV – TRAJNOSTNA MOBILNOST    

Skozi delavnico je bilo ugotovljeno, da se v splošnem na območju mesta Slovenj Gradec pojavlja velik potencial pri nadgraditvi trajnostne prometne naravnanosti.

Glavni potencial, ki so ga udeleženci izpostavili, je vzpostavitev sistema izposoje koles, ki se iz lokalnega nivoja razširi na medkrajeven domet, ki Slovenj Gradec povezuje s sosednjimi naselji in mesti. Ob tem je potrebno posvetiti pozornost nadgradnji že dobro zastavljenih obstoječih (daljinskih) kolesarskih poti. Prebivalci mesta so izpostavili tudi potencial ureditve krožne rekreacijske poti, ki medsebojno povezuje vse zaledne atrakcije. V sklopu varnosti najšibkejših udeležencev v prometu (pešci in kolesarji) so bile izpostavljene glavne nevarne točke oziroma odseki znotraj mesta. Nadgraditi je potrebno dostopnost do posameznih rekreacijskih zalednih točk mesta Slovenj Gradec. Soglasno je bila izpostavljena želja po prometni razbremenitvi starega mestnega jedra in zagotavljanju boljše opremljenosti površin za pešce in kolesarje. V navezavi na trajnostno mobilnost so bile izpostavljene tudi potencialne lokacije garažne hiše, ki bi lahko razbremenila trenutno ulično parkiranje.

 

KARTA POTENCIALOV – PODOBA MESTA   

Skozi delavnico je bilo ugotovljeno, da se v splošnem na območju mesta Slovenj Gradec pojavlja velik potencial pri varovanju in prenovi prostorskih kvalitet mesta.

Glavni potenciali, ki so jih udeleženci izpostavili, so vedutni pogledi, ki se odpirajo proti cerkvi sv. Pankracija, stari pozidavi Starega trga v prvem planu in Uršlje gore v drugem ter vedute, ki se odpirajo proti mestu iz Rahtela in območja Gradišče. Kot kvalitetne točke mesta so bile izpostavljene staro mestno jedro s stavbami kot so Dvorec Rotenturn, cerkev sv. Elizabete Ogrske, Vila Pohorje ipd. Kot veliko kvaliteto so izpostavili tudi območje soseske S8, območje Rahtela, mestni gozd Dobrava, cerkev sv. Pankracija, kolesarska pot ob Suhodolnici ter območje urbanega parka ob bazenskem kompleksu. Kot potencial, ki bi mestu lahko doprinesel nove prostorske kvalitete, so izpostavili: širše območje podjetja Adient in poslovne cone Ozare, območje Name, območje ob Homšnici, območje pri Štibuhu ipd.

 

Predstave udeležencev glede vizije mesta - leta 2040

Drugi del srečanja je bil namenjen razmisleku o viziji razvoja mesta.

Na spletni strani Mestne občine so po poglavjih: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MOBILNOST, ENERGETIKA, VARSTVO OKOLJA  (glej tudi rubriko Trajnostni razvoj, ki širše vključuje družbene, okoljske in ekonomske vidike), TRAJNOSTNI RAZVOJ, MESTNI SISTEMI, PODOBA MESTA, KMETIJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, VKLJUČEVANJE JAVNOSTI, DRUGO) predstavljene vse predstave udeležencev delavnice o mestu Slovenj Gradec, kakršnega si želijo v prihodnosti – okoli leta 2040.

 

Na zaključku posvetovanja je vodja projekta Manca Jug, Locus d.o.o. udeležence kratko seznanila z nadaljnjimi koraki priprave Urbanistične zasnove in z obravnavo zbranih mnenj ter predlogov udeležencev. Zahvalila se jim je za produktivno sodelovanje in napovedala ponovno delovno srečanje.

Z zaključnim pozdravom se je udeležencem za njihove zelo konstruktivne prispevke zahvalil tudi podžupan dr. Peter Pungartnik.

________________________________________________________________________________

 

Prisotnim na delavnici se za sodelovanje še enkrat zahvaljujemo. Za vse, ki se delavnice niste mogli udeležiti, in vse, ki bi želeli še dopolniti svoja mnenja in predloge, je pripravljen kratek vprašalnik z enakimi vsebinami. Povezava do ankete – vprašalnika je objavljena na spletni strani mestne občine v objavi z naslovom:  POROČILO Z DELAVNICE O ANALIZI STANJA IN VIZIJI RAZVOJA MESTA SLOVENJ GRADEC (https://www.slovenjgradec.si/Aktualno/Novice/poro%c4%8dilo-z-delavnice-o-analizi-stanja-in-viziji-razvoja-mesta-slovenj-gradec).

 

Izberi prikazano kategorijoAktualno
Izberi čas branja9
Vnesi avtorjaMO SG
Vnesi lokacijoSlovenj Gradec
Vstopnina0,00

RSS
12345678
Ne spreglejte
RSS
1234


«oktober 2023»
pon.tor.sre.čet.pet.sob.ned.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
RSS

Slovenj Gradec Mobilc

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.